Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
mm
( lao )
nci' echtgenoot met Steno, en zag zulks^aan al.s
en Ijlijk van eene verstandhouding ^ die dc eer
an zijn huis zoude kunnen in de waagschaal stel-
en. liij noodzaakte derhalve Steno om de ver^
jadering te verlaten. J)ic edelman , door gram-
chap vervoerd , ging in eene naburige zaal , en
jphreef op den troon van den doge eenen, voor
em en zijne vrouw , beleedigenden volzin, Falieri
jragt zijne klagt voor de regters in, en eischtc
, at Steno voor zijne onbeschaamdheid streng ge-
■raft zoude worden ; doch de zaak werd niet als
eer gewigtig bescliouwd , en Steno werd slechts
:)t eene maand opsluiting veroordeeld.
12, Vej'volg\
De doge, nog meer verbitterd over die toegc-
jendheid dan over de eerste beleediging, strekte
ijnen haat uit over al de leden van het geregts-
of, en o^-cr d(;n geheelen adel, die den hem
ngedanen hoon niet ter harte genomen had.,
adertusschen heerschte er onder het volk van
enetië eenen geheimen haat tegen dien adel, die
ich de opperheerschappij aangematigd had. Dc
uvehnoed van eenige jonge patriciërs verdubbel-
e de verbittering van het volk. Men zag hen
m de straffeloosheid, die vermogende vrienden
uu verzekerden , gebruik maken , om zich in de
uisgezinnen der burgers intedringen, derzeh^er
LK)uwen of dochters verleiden, en vervolgens de
iders of echtgenooten , die zij onteerd hadden ,
lishandelen.
Een burger, die op deze wij^c beleedigd Wi^s
nvorden , kwam bij den doge zijn beklag teïgen
:nen edelman maken. Falieri , zijn onvermogend
cdeÜjden uitdrukkende , verzekerde hem , dat h^;
É
/O