Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
scliildvvaclit op het slagveld, hebbende eene llescl:
bier, die hij mei moeite had bekomen , en die
hij zich bereidde te drinken. Hij hoort het ge
kerm van eenen Zweed , die, van heide beenei
beroofd, niet ver van hem lag, en van dorsl
smachtte. F. door medelijden bewogen, nader
de hem en reikte hem de llesch toe. Maar di
Zweed, slechts naar zijnen haat luisterende, lost(
een pistool op den edelmoedigen Deen , die , nie
getroÜen zijnde , de flesch terug nam en de helf
van het bier di'onk, waarna hij bedaard tot dei
Zweed zeide: « Booze schelm, nu gij mij heb
« willen doen sterven , zult gij maar de helft heb
« ben." Een hoofdofficier, die, niet ver van daar
getuige van die gebeurtenis was, deelde zulks dei
koning mede. Deze bewonderde het edelmoedig
gedrag van den deenschen soldaat, en schonk hen
een wapen, waarin de half gevulde flesch vooi
komt.
11.
Maiuno Falieri.
Marino F.ilieri , een grijzaard van zes cn zever
tig jaren, werd in 1354 als doge van Venetië ui
geroepen. Zijne groote rijkdommen en de aml
ten , die hij uitgeoefend had, stelden hem in de
rang der aanzienlijkste burgers van de republiel
Falieri had eene jonge en schoone vrouw, die h
bovenmate beminde; doch zijn jaloersch karakte
baarde bij hem veel onrust. Hij wantrouwe]
vooral Steno, ccn van de leden van het hoof
geregslhof. Op een feest, dat in zijn paleis g
geven werd , bemerkte Falieri de al te gemeenz
mc manieren van eene vrouw van het gevolg z