Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 137 . )
gezegd. De slechte bebouwing bederft de akkers.
De vochtigheid kan de waren in een pakliuis be-
derven.
Deze werkwoorden zijn bedrijvend; doch zij
kunnen, in den onzijdigen zin, den wederkee-
renden vCH-m aannemen.
liet vleesch bederft door de warmte.
De zeden worden door den omgang met boo-
zen bedorven.
In eenige landen van Azië is de menschelijke
natuur onder het juk van het despotismus bedor-
ven geworden.
Bij een volk zonder godsdienst noch zedelijk-
heid woi-den de beste instellingen spoedig bedor-
ven.
De wijn bedei-ft, wanneer hij cenigen tijd met
de lucht In aanraking is.
10.
De half gevulde flesch.
Het wapen van adellijke familiën bevat meest
altijd iets zinnebeeldigs, iets dat betrekking heeft
op de daden van den eersten, die dat wapen ge-
voerd heeft. Te Flensburg, in Denemarken, be-
staat er eene familie, die eene half gevulde flesch
in haar wapen voert. Zie hier de gebeurtenis,
die daartoe aanleiding gaf. Voor meer dan hon-
derd jaren, diende een zeker F. als soldaat in
eenen oorlog tegen de Zweden. De haat, die de
Denen en Zweden tegen elkander bezielde, maak-
te dien oorlog uiterst bloedig, daar men van
weerskanten met vei-woedheld streed. Eens, na-
dat men lang gevochten had , bevond F. zich op