Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 136 . )
Men geeft zich over aan de vreugde, aan d<
studie, enz.
9.
GâTER, CORUOSIPRE, DÉPRAVER, PERVER-
TIR, DÉTÉRIORER.
Gaten is de goede hoedanigheden van eenei
Ïersoon of van eene zaak verminderen. Men be
ei-ft zijne kleedei-en, zijne boeken, enz. dooi
onzindehjkheid of onachtzaamheid. Men bederf
de kinderen door te veel toegevendheid. De voor
spoed bederft somtijds de beste harten. De vlei
jerij heeft dikwijls goede vorsten bedorven.
Corrompre. Dit woord zegt meer dan gater
het beteekent kwade hoedanigheden geven. Wa
gâté is, heeft opgehouden goed te zijn; wat cor
rompu is, is slecht geworden. Men kan de ze
den, de wetten, de instellingen bederven. He
lezen van slechte boeken bederft den smaak, he
oordeel, zelfs dikwijls het hart.
Dépraver. Dit woord wordt slechts van perse
nen gezegd, of van zaken, die de personen aar
gaan, als: den smaak, het karakter, de zeden
enz. Het zegt meer dan corrompre : het betet
kent geheel en al slecht maken. De verdorver
heid van den smaak wordt gewoonlijk door di
der zeden gevolgd.
Pervertir. Dit woord heeft veel overeenkom!
met dépraver. Dit laatste echter schijnt de zaa
slechts in den tegenwoordigen toestand te beschot
wen; terwijl pervertir aan den vorigen toestan
doet denken. De ongodsdienstigheid heeft dikwij
goede harten bedorven.
Détériorer wordt gewoonlijk slechts van zake