Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 131 . )
l.aten doen of laten begaan is laïsser faire.
Laten maken is faire faiue.
Ue kimlercu zouden don geheelen tuin verwoest
hebben, als men hen had laten begaan. Zij zul-
len verantwoordelijk zijn voor het kwaad (les maux)
dat zij zullen heblDcn laten begaan. Degenen, die
zich door hunne hartstogten hebben laten over-
winnen , moeten vele vernederingen ondergaan.
Waar hebt gij dat kleed laten maken 'l Hebt
gij het uit Parijs laten komen? Ik laat mijno
kk-ederen in deze stad maken, en beroof onze
werklieden niet van hunne broodwinning.
5.
NU£, NVÈEj nüage.
Deze woorden worden gezegd van de dampen,
die zich in de lucht verheilenf en die gewoonlijk
na zich verdikt te hebben, weder als regen val-
len. Intussclien zijn er vele gevallen , waarin de
juistheid der uitdrukking niet veroorlooft dezelve
met elkander te verwarren.
Het eerste wijst meer bijzonder de meest verhe-
vene dampen aan; het tweede beteekent eene
groote hoeveelheid dampen, die regen of onweer
schijnt aan te kondigen; het derde is meer ge-
schikt om eene opeenstapeling van meer verdikte
idampen uit te drukken. Het eerste doet denken
aan verhevenheid; het tweede aan hoeveelheid;
het derde aan de duisternis.
De vlagt der vogels is zeer verschillend: do
struisvogel blijft aan de oppervlakte der aarde,
terwijl de arend zich tot in de wolken verheft,
i In dc woestijnen van Afrika heerschen somtijds
brandende winden , die de lucht met dikke wol-