Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
r (i'-is)
trekking tot tien tijd; lorsquc ziet op de omstan
digheden. Men moet leeren, wanneer men jon|
is. Zijt oplettend, als men n onderwijst.
Dè^Voorwerpen onzer hartstogten zijn hersen
schimmen, die te niet gaan, wanneer men meen
dezelve aan te grijpen.
Men kan niet op eenen rüstigen ouderdom r(
kenen , wanneer men zijne jeugd in de losbandig
heid heeft doorgebragt.
Men is rijk, wanneer men het noodige heeft.
Men is gelukkig , wanneer men zich zijnen ph'g
tot een genoegen maakt.
DÜKANT , PENDANT.
Deze beide voorzetsels hebben eene zekere b<
trekking op eenen tijd, met dat onderscheid , d;
i het eerste op den geheelen tijd ziet; terwijl h
tweede de gedachte slechts op een tijdstip of o
een gedeelte van den tijd vestigt.
Sommige dieren slapen gedurende den gelieele
winter.
Gedurende den winter heeft men dikwijls sneeu
en vorst, doch somtijds ook zachter weer.
Gedui-eude de jaren uwer kindschheid , hebt j
steeds de zorgen eener teedere moeder ondervo
den.
Oüi.
Met woordje oni j hetwelk dient om te beve.'
gen, wordt in den gemeenzamen stijl, niet j
bruikt om op den ontkennenden vorm te antwo
den: men bezigt in dat geval sij en nog val
si fait» Als men zegt: Gij hebt dat boek r
gelezen, of met eene vraag: Hebt gij dat b(
niet gelezen, dan is het antwoord: si of si fa^