Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 112 )'
heeft iiieinaiul oni hem in zijnen arbeid bij t
staan en om hem in zijne vermoeijenissen te troos
ten, het is niet billijk, dat wij in den gemeen
schappelijken akker zooveel schoven nemen als hij
10. Vervolg.
Deze woorden gesproken hebbende, voegde hi
cr bij: Kom aan, staan wij op, laat oift gaai
en bi-engen wij bij zijnen hoop een zeker geta
schoven; hij zal het morgen niet merken, en za
ze dus niet kunnen weigeren. En zij deden zo
als hij gedacht had. Op den volgenden dag b(
gaf elk der broeders zich naar den akker, e
was zeer verwonderd te zien, dat de beide hoope
altijd gelijk waren. Geen van beiden kon zich ii
wendig rekenschap geven van dat- wonder. Z
deden hetzelfde gedurende verscheidene achtereei
volgende nachten, maar dewijl ieder bij den hop
van zijnen broeder-een gelijk getal schoven bragl
bleven de hoon en altijd gelijk ^ tot dat zij , zie
alle beide in denzelfden nacht op schildwacht g
plaatst hebbende om de oorzaak van dat wonde
werk te doorgronden , elkander ontmoetten , ied(
de schoven dragende, die zij wederkeerig A'0(
elkander bestemden.
De plaats, nu, waar zulk eene goede gedach
in twee menschen te gelijk gekomen was, moe
Gode aangenaam zijn; de menschen zegenden d
zelve en kozen ze om er een huis Gods te bouwei
Dit verhaal, hetwelk de heer De Lamartin
in zijne Herinneringen van eene reis naar h
Oosten, mededeelt, is een staaltje van den st
der Arabieren, alsmerle van de begrippen, die ;
vau dc deugd hebben.