Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( )
, scliappcn bezorgde. Het is gedurende een ver-
blijf van veertien jaien te Parijs, dat hij de teles--
koop verbeterde en talrijke sterrekundige waarne-
mingen deed. In 1G99 kwam hij in Jlolland te-
rug cn" gaf te Amsterdam les in de natuurkunde
aan den Czaar Peter den Eersten. Hij stierf te
Utrecht in het jaar 1725 in den ouderdom van
C9 jaren.
9.
De Arabieren A'erhalen , dat Salomon den grond ,
waaro ■» hij den tempel bouwde, uit hoofde van
de vo gende geschiedenis heeft gekozen.
•Jeruzalem was een beploegde akker; twee broe-
ders Inzaten het gedeelte van dien grond, waar
zich thans de tempel (of liever de moskee, die
den tempel vervangen heeft) verheft: een dezer
broedei's was. gehuwd en had verscheidene kin-
dci's, de andere leefde alleen. Zij bebouwden
jcmeenschappelijk den akker, dien zij van hunne
noeder hadden geërfd; de tijd van den oogst ge-
tomen zijnde, bonden de beide broeders hunne
■■ schoven, en maakten er twee gelijke hoopen van.
Gedurende den nacht, had die van de beide
broeders, die niet gehuwd was, eene goede ge-
daclite; hij zeide tot zich zeiven: mijn broeder
heeft eenc vi'ouw cn kinders te voeden, het is
niet billijk dat mijn aandeel zoo groot zij als het
zijne; kom aan , nemen wij in mijnen hoop eeni-
ge schoven, die ik heimelijk bij de zijnen zal voe-
gen , hij zal het niet merken , en zal ze das niet
kunnen weigeren. En hij deed zoo als hij gedacht
had. In denzelfden nacht, ontwaakte de andere
broeder en zeide tot zijne vrouw: mijn bróeder
is jong, hij leeft alleen cn zonder gezellin; hij