Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 109 )'
ring van drie matrozen , die zich op een stuk van
den mast redden, en den volgenden dag door
visschers werden opgenomen.
7-
Hij, die zich op reis begeeft, moet van geld
I voorzien zijn; zelfs gebiedt de voorzigtigheid hem,
i meer mede te nemen dan hij berekent noodig te
hebben. Hij kan de onheilen niet voorzien, die
hem kunnen overkomen: eene wel voorziene beurs
is altijd eene goede toevlugt.
j Deze stad is wel versterkt, en met goed ge-
\ schut voorzien. De buitenwerken zijn zeer uit-
j gebreid, en de bevelhebber, voorziende dat hij
\ aangevallen kon worden, heeft dezelve in staat
i van tegenweer gesteld.
De regering van Karei den Grooten is de merk-
waardigste van de middeleeuwen. De groote be-
weging der volken uit het noorden en uit het
oosten had den val van het romeinsche lüjk ver-
haast, en overal nieuwe staten gesticht; maar de
koophandel, de kunsten en wetenschappen waren
in eenen betreurenswaardigen staat van kwijning
vervallen. Overal, waar de overwinnaars hunne
magt niet konden vestigen, verhieven zich eer-
zuchtige mannen, die van de regeringloosheid ge-
bruik maakten, om zich de heerschappij aan te
matigen, en het volk te onderdrukken. Karei de
Grottte^ breidde zijne magt over een groot gedeelte
van aet voormalige westersche rijk uit; beteugelde
de onderdrukkers der volken; maakte reglementen
voor het bestuur der provinciën en de regering
der steden; nam de noodige maatregelen om de
wetten te doen eerbiedigen en het regt te doen
uitoefenen; verleende der kunsten en wetenschap-