Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 108 )'
vindt ceneu ander slag van menschen, die den tijd
nog niitteloozer doorbrengen, dan met het 'ver-
morsen van papier.
6.
Men beklimt geene rots met springen; maar
door langzaam te klauteren. Even zoo leert men
geene wetenschappen in een oogenblik, maar door
steeds pogingen aan te wenden om zich alle der-
zelver bijzonderheden eigen te maken.
De talenten, die gij in uwe jeugd verkrijgt, zul-
len u in staat stellen om de achting der men-
schen te verdienen, en om u eenen stand in de
maatschappij te verschafren.
Degenen, die de voortrefFelijkheld der deugd in
twijfel trekken, zijn geheel bere^ om zich aan de
ondeugd over te geven.
De Ijoekenverzameling, die spoedig geveild zal
worden, is zamengesteld uit de beste schrijvers in
onderscheidene talen.
Het spoor van een schip in de zee verdwijnt
met dezelfde snelheid, als dat van kwade daden
in het hart der boozen.
De sporen van oude gebouwen getuigen dik-
wijls van de onkunde der bouwmeesters in de bereke-
ning der krachten in verband met de kosten.
Dikke muren en zware balken kosten veel, en
zijn niet sterker naar evenredigheid der grootere
uitgaven.
Het schip, van Batavia naar Manilla onder zeil
gegaan zijnde, werd door een' geweldigen storm
aangevallen. Alle pogingen om het anker te wer
j)en waren vruchteloos, men kon geen grond vin
den. Het schip stiet tegen het spits van eer
rif, cn verging met man en muis, met uitzonde