Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 104 )'
teekenis der woorden; alsmede op de uitdrukkin
gen, welke in die taal in gebruik zijn. Vervol
gens zullen wij ons, door het lezen van goed^
schrijvers, hoe langer hoe meer met die taal ge
meenzaam maken, en wij zullen ons door eigem
opstellen moeten oefenen. Werken van een' hoe
geren stijl goed te vertalen schijnt eene onmoge
lijke zaak; zulks is althans z«eri moeijelijk. IIc
is geen werk voor ^ jeugd.u,^mschen, die ge
durende vele jaren de talen bestudeerd hebben
vinden dikwijls zeer -groote moeijelijkheden in d
vertaling van diergelijke werken. De beste verta
lingen zijn gewoonlijk als de keerzijde van eei
borduurwerk; men ziet eenigzins de figviren
maar zonder levendigheid en zonder aangenaam
heid.
Welke zoude de oorzaak van die moeijelijkheic
kunnen zijn ? Er bestaan daarvan verscheiden
oorzaken, die wij allengskens zullen ontdekken
Een van die oorzaken bevindt zich in de synonj
men: de woorden van eene taal hebben niet al
tijd volkomen dezelfde beteekenis als de overeer
komstige woorden van eene andere taal; zooda
men somtijds een denkbeeld wel ten naasten bij
maar niet met juistheid kan vertalen.
2.
De woorden seccnd en deuxième hebben ni(
volkomen dezelfde beteekenis, ofschoon men z
dikwijls met elkander verwart. Wanneer me
naauwkeurig spreekt, dan gebruikt men secon
als er slechts twee zaken zijn, en deuxième wai
neer men van meer zaken spreekt.
Ziedaar, de werken van Boileau in twee deelei
Het eerste deel bevat zijne gedichten, en in lu