Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 99 )
Luxembourg had de redding vau zijn leger te
luuken aan du lafliartigheid van den bevelhebber
vau de selnns, die zijnen jiost verliet alvorens
aangevallen te woi'den. liet vertrek van dien be-
velhebber, genaamd Painetvin , opende 'voor dc
Fransclien deu wes naar Zwammerdam en Bode-
20. Fervolrr.
De vrucht dezer onderneming was eene wi'ced-
leid, die men van eene beschaafde natie , door
jpperhoofdeu geleid, die de beginselen der eer
n der menschelijkheid kennen, niet zoude vei--
pvachten. De twee bloeijende gemeenten van
Zwammerdam en Bodegrave, waar de Franschen
aukwameu nadat hunne ondei-neming mislukt was,
verden aan de plundering der soldaten overgege-
, als of men hen had willen beloonen voor dc
'ermoeijenissen en de gevaren, die zij hadden
j litgestaau. Van de pliinderiijg ging men over tot
f »rand, moord en ijsselijkheden , die op den fran-
cheu naam eene onafwisbare schande hebben ge-
vorpen.
Intusschen hadden de keizer van Duitschland
de koning van Spanje een Verbond met IIol-
md gesloten cn 'hadden aan Frankrijk den oor-
verklaard. Het tooneel des oorlogs werd nu
n België en langs den Rijn overgebragt. De prins
an Oranje stelde alles in het werk om het leger
; verbeteren en te vermeerderen; hij deed de
flicieren , die ftmne posten zoa^er noodzakelijk-
eid hadden verlaten, vporbeetidJf straffen; hij
enoemde bekwamerff" oppérhoofden , en gaf zelf
et voorbeeld van al de hoedanigheden , die den
i'