Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 98 )'
(Ic heerschzucht van den franschen koning bc-
dncbt, eenige troepen in beweging bragten; zoo-
dat Lodewijk , in een overstroomd Jand , zijne ont-
werpen verijdeld ziende, en daarenboven verne-
mende , dat de Dultschers den liijn naderden ,
Holland verliet, er een leger onder de bevelei
V van Luxembourg latende..
Terwijl de inval van Lodewijk bet land gropt
nadeelcn toebragt, en de aanleidende oorzaak vai
bloedige wanorden geweest was, vereenigde , aai
den e«nen kant, de vaderlandsliefde der inwoner
alle pogingen om het land te redden, en , aai
den anderen kant behaalde de Ruiter de schitt(
rendste overwinning op de vereenigde fransche e:
engelsche vloten, en geleidde ii» Texel de rijk g(
ladene oostindische schepen.
19. Vervolg.
\
Luxembourg, te Utrecht gebleven, bezetted
wel de provinciën Utrecht en Gelderland, die
wegens haren hoogeren stand , niets van de ove
strooming te lijden hadden'! maar tegen Uollan
kon hij in het eerst niets ondernemen. Doch i
den winter, toen het water met ijs bedekt was
wilde hij zich van Leiden en den Haag meest
maken. Hij liet een legerkoros voorwaarts ru
ken , hetwelk in de nabijheid van Leiden do
den dooi overvallen wer4, en geen andei-en w
voor den terugtogt, daii een' smallen , modde
gen en glibberigen dijk vond. Die dijk was {
dekt door eene schans, die men zonder gesch
riet kon innemen. Had die schans de Fransch
slechts een' dag tegen gehouden, dan waren
van honger en vernioeijenis omgekomen; nu