Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 97 )'
laris verschuldigd aan het vertrouwen, hetwelk
Ie uitgebreidheid zijner kundigheden , de vastheid
ran zijn karakter, de ijver en het beleid, met wel-
e hij eenige zendingen volvoerde , hadden inge-
joezemd.
17. Vet-volg.
In die bedroevende omstandigheden, Avaarin de
oestand van de republiek hopeloos scheen, nam
Ie i-egering een moedig besluit, en liet de dijken
loorsteken, die de zee in bedwang houden en
iet land bewoonbaar maken. Sjjoedig waren de
alrijke buitenplaatsen, de dorpen, de steden
»verstroomd. Dfe boeren getroostten zich het ver-
van, hun vee, in de weilanden verdronken,
oor de gedachte , dat dat onheil hen voor eene
iverweldiging vrijwaarde. Amsterdam vertoonde
ich als eene vesting in het midden der zee , oin-
ingd van oorlogschepen, die gereed waren om
Ue aanvallen af te weren. Schaarschheid van le-
ensmiddelen en vooral gebrek aan zoet water
irerden als minder noodlottig aangezien dan de
lavernij. De natie bewees bij die gelegenheid, dat
en vrij volk voor geene opofleringen terug deinst,
ranneer deszelfs onafhankelijkheid bedi'eigd is.
18. Vervolg.
De prins van Oranje bood aan den staat de
akomst zijner ambten en zijn geheel vermogen,
de zaak der vrijheid te helpen verdedigen,
lij onderhield geheime onderhandelingen met den
eizer van Duitsehland, met den keurvorst van
randenburg, en meer andere vorsten , die, voor
7