Boekgegevens
Titel: Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Deel: zevende stukje Bevattende oefeningen over eenige synoniemen en andere bijzonderheden betreffende het taalgebruik
Auteur: Baudet, P.J.
Uitgave: Deventer: De Lange, 1844
2e dr; 1e dr. 1842
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1087
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200143
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Fransche oefeningen, met de noodige spraakkunstige aanwijzingen en ophelderingen, ten dienste der Nederlandsche jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 'JG )
generaal besloten intusschen , dat men oiu de vr(
de zoude vragen, en verbleven tevens den prln
tot de -vvaardigheid van stadhouder. Yler afgezan
ten begaven zich naar het kanij) van den koning
alwaar zij op eene smadelijke wijze werden onl
vangen. Na hen lang te hebben laten wachten
deed de koning hun zijnen wil kennen, ilij stel
de zulke harde en vernederende voorwaarde
voor, dat de staten generaal dezelve met veroni
waardiging venvierpen^^^-Men besloot, liever mt
de wapenen in de hand te sterven, dan zich aa
de trotsche eischen van den overwinnaar te or
derwerpen.
16. Vervolg*
Alle harten en alle verwachtingen keerden zie
toen naar den prins van Oi'anje. Jlet volk bars
te in woede los tegen den pensionaris, die de
vrede gevraagd had. IJ ij w^rd van verraad b
schuld igd en in de gevangenis geworpen 5 terwi
zijn broeder , Cornelis de Witt, van medepligti.
heid beschuldigd, hetzelfde lot onderging, I
muren der gevangenis beveiligde hen niet tegen c
toomelooze hartstogten van het graauw, In eei
volksoploop, werden de beide bi'oeders met g
weid uit de gevangenis gerukt, langs de strate
gesleept en wreedaardig vermoord. Zoo kwamt
twee mannen om, die het land groote dienste
bewezen hadden. Joan de Witt had gedurem
negentien jaren de staatszaken in moeijelijke 01
standigheden met eer bestuurd; terwijl zijn brc
der Cornelis zich als zeeman op eene voordeeli
wijze had doen kennen.
Joan de Witt was de waardigheid van pensi