Boekgegevens
Titel: Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Allirol, J.
Uitgave: Tiel: Wed. D.R. van Wermeskerken, 1852
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 1021
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200125
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse taalkunde
Trefwoord: Linguïstiek, Spelling, Nederlands, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Sleutel bij de verbetering der Drie honderd volzinnen, spreuken, opstellen, enz.: voor de hoogste klasse eener lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
Nadat bovenstaande opmerkingen op de Dislricts ver-
gaderingen, zoowel als op die der Afd. Kampen meer-
malen besproken waren, deed het Lid Prins, Hoofd-
onderwijzer te Kampen, het navolgende voorstel, om
het, namens de Afd., der gewestelijke Vereeniging
ter overweging aan te bieden:
»Nadat van wege het Gouvernement, in den jare 1805,
i)de beide taalkundige werken van de H. H. Siegenbeek
»en Weiland uitgegeven en als leiddraad aan allen aanbe-
lt volen zijn, die in eenige openbare betrekking geplaatst
«stonden, met name aan de Onderwijzers der jeugd,
«zijn thans 40 jaren verloopen; in dit tijdsbestek is,
»ten gevolge der nasporingen van eenen Bildebdijk, Kin-
»keb, Lhlofs en anderen, over sommige punten een
»nieuw licht opgegaan en hebben zich in genoemde
»werken leemten en gebreken geopenbaard, welke in
»latere drukken van het werk des Heeren Siegenbeek
»soms verholpen en verbeterd, deels in de, door ZEd.
»uitgegevene Taalkundige Bedenkingen, en in het Taalk.
Magazijn van den Heer de Jager wederlegd zijn.
»Het werk van den Heer Weiland bleef intusschen on-
)veranderd; verschillende spraakkunsten zijn sedert,
vooral in de laatste j^en, uitgekomen, als van Kdi-
»per, welke aan de Militaire Akademie te Breda
gevolgd wordt; van Weijeb.iians , beëedigd Translateur
»bij den Hoogen Raad, die zich beroemt, de Hbl-
ülaodsche taal aan de Leden van het Koninklijke
»Huis, aan de Afgezanten van vreemde Mogendiieden
»te 's Ha ge, en daardoor (zoo als in het voorb3rigt
»gezegd wordt) aan geheel Europa bekend gemaakt
»te hebben. In 1846 werd nog eene Nederlandsche
»Spraakkunst te Nijmegen uitgegeven, die, blijkens
»den titel, door eenige taalkenners, welke echter niet
»genoemd worden, zamengesteld is (*),
(*) Van Dr. Bbul's voorlreflelijke HoUanJscho Spraakleer, en van
andere kon liier Qwae sprake zijn, dAarz,e later werden uiigegeYen.
V