Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
9i
mij aan eene tweede gewaagd, en zoo had ik ook op dezen
weg Tan het kwaad een vasten voet gezet, en wat ware er
dan van mij geworden? Door deze spoedige ontdekking was
ik nog niet doof voor eene liefderijke vermaning, en de Jes:
xcacht u vcor den eenlen stap op den weg der ondeugd, kou op
mij nog den vereiscliten indruk maken.
Goed was voor mij de verandering van' beroep, ofschoon ik daar-
van naderhand wed'.r afstand moest doen. Ik kreeg daardoor kennis
van vele zaken, die ik anders niets gekend zou hebben. Ik be-
speurde daardoor hoe zeer ik, bij anderen te vergelijken, in de
noodzakelijkste kundigheden nog ten achteren was. Ik legde daar'
door den grond tot die oefeningen^ welke mij in mijn volgend leven
zoo nuttig bezig hielden; en vooral leerde ik mij aan gezetten arbeid
geicennen, welke mij zoodanig tot gewoonte werd, dat ik later
ook uit besef van pligt deed, hetgene ik uit verkiezing niet zou
gedaan hebben.
Wat zal ik nu zeggen van den vroegen dood mijns va-
ders, en \an den ziekelijken slaat mijner moeder? Goed
was dit zeker, want niets gebeult zonder Gods Voorzie-
nigheid. Waarin dil goed gelegen zij, is Noor mij verborgen.
De omstandigheden mijner moeder, hoe onaangenaam en
smartelijk voor haar ook , waron echter voor mij goed.
Hare armoede verpliglte mij tol verdubbelde Nlijt, deels
omdat ik daardoor genoodzaakt was \oor mij zeiven Ie
zorgen; deels, omdat ik mij daardoor aangespoord zag om
alles aan te wenden, wat mogelijk was, om hare drukLende
omstandigheden le veriiglen. Üil laalsle nn schoidi aan
mijn hart de nieesle voldocnii^g , en geeue o poffering wi,s
mij aangenamer dan die het lijden mijner moeder kon
vcrzacbten. !k betaalde daardoor een gedeelte der schuld,
die op mij lag, lerwijl ik besefte, hoe veel er nog over-
bleef, dat ik nooit zou kunnen afdoen.
Goed was het vcor raij, dat ik reeds vroeg voor mijn
eigen onderhoud moest zorgen , en wol door hetgene ik
lusschenlijds verdiende. Ik leerde hierdoor de waarde van