Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
(lus, dien ik tol uilspanning kon afzonderen, werd
besteed tot eigene oefening in hel lezen, schrijven,
rekenen, enz. Dit was nu wel geene gemakkelijke zaak;
en menige oefening kostte mij viermaal zoo veel tijds ,
als zij mij anders bij tiehoorlijk en mondeling onder-
rigl zou gekost hebben, doch ik genoot daardoor ook
het voordeel, dal ik alles met meer oordeel leerde be-
schouwen, naardien ik niet steunen kon op de hulp van
anderen , en dus ook genoodzaakt was zelf te denken.
Meermalen echter scheen mij, na vele en vruchtelooze
pogingen, de moed le ontzinken: doch als ik dan be-
dacht, wal ik reeds door geduld cn vlijl verrigt had,
dan werd ik weder door nieuwen lust aangespoord
om hel begonnen werk voort (e zetten ; en zoo heb ik
eene menigte kundigheden verworven , die men bij iemand
van mijnen stand niet zou gezocht hebben.
Aan hulpmiddelen tot mijne oefening ontbrak hel mij
niet. Mijn vader, die geene geringe kunde en veel lees-
lust bezat, had, voornamelijk-in de laatste jaren zijns
levens, eene kleine boekverzameling aangelegd, en hier-
van wist ik mij met voordeel te Imlienen, De kleine
uitgave, die er voor papier, pennen, inkt enz. noodig
ivas, vond ik uil mijn gering zakgeld; en zoo bereid
ik te voren was om mijn geld aan snoeperij tc beste-
den, zoo gereed was ik thans om hel tot nuttige ein-
den aan te wenden.
Onder deze zelfoefening, en verstoken van alle
hulp, heb ik verscheidene opmerkingen gemaakt, die
u welligt ook van dienst kunnen zijn.
Eene der eersie is: dal vele zaken niet zon moei-
jelijk zijn, als zij ons . in den eersten opsKtg wel
voorkomen. Dat wij slechts ernstig moeien willen,
om het gewenschte doel le Iiereiken, en dat wij het