Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page

door dil bezit, geen gevaar znllen loopen om bun-
nen ivostelijken lijd le verbeuzelen of aan onge-
oorloofde en scbadelijLe uilspanningen lebesteden.
Gebrek aan geld was een Iweede middel , dal,
mij voor vele verkeerdheden behoedde. Ware ik
ruimer daarvan voorzien geweest, en ware ik niet
gedrongen geweest, om liet weinigje, dat ik won,
tot mijn eigen onderhoud te besleden , dan bad
ik welligt mij voor geld andere vermaken bezorgd,
verre beneden die, welke ik thans om niet ge-
noot.
Door verschillende omstandifjhedcn cdlcngs aan be-
zigheden geivoon, was hef mij ook onmogelijk gewor-
den , een oogenblik ledig (e zijn. Ilefgene mij (e voren
moeijelijk of onoverkomelijk scheen, begon mij mi
gemakkelijk fe vallen, en ik schroomde geenszins eenige
oefening ter hand te nemen, hoe groot ook de zwarig-
heden waren, die zich aanvankelijk opdeden. Door on-
dervinding geleerd, dat men door geduld en vlijt bijna
het onmogelijke mogelijk kan maken , liet ik mij ook
door niets wederhoudcn , en werkte ijverig voort, schoon
ik van alle hulp verstoken ivas.
Ik heb tl hierboven reeds gezegd, welke geringe
vorderingen ik in de noodzakelijkste kundigheden ge-
maakt had. Traagheid aan den eenen, en het ge-
mis van de noodige gelegenheid aan den anderen kant,
ivaren daarvan de oorzaak. Gedurende het leven mijns
vaders had ik mij daarover weinig bekommerd; doch
m zijnen dood, begon ih^ dit verzuim met smart en
schaamte te gevoelen, cn besloot dus, door vlijt en
volharding , nog zoo veel mogelijk le herstellen hetgene
ik door achteloosheid verzuimd had. Elk oogenblik