Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
89
alle menschen waren niet bekend met onze omstandig-
heden, en doorgaans^ dacht ik, is men ook gewoon den
mensch om zijn kleed te eeren, want ik meende wel opge*
merkt te hebhen, dat men voor eenen fraaijen rok veel
beleefder den hoed afneemt.
Ik bleef dus te huis, terwijl anderen aan allerlei verma-
ken konden deelnemen. Verveeldet gij u niet? Waren zulke
dagen niet onoverkomelijk? vraagt welligt iemand uwer.
O, neen ! die aan nuttige bezigheden gewoon is, kent geeue
verveling — en ik wist mij altijd met iets nuttigs bezig te
houden , waartoe vooral m^ne vorderingen in de teeken-
kunst veel bijbragten. Hiermede bezig, en in het gezelschap
van mijne geliefde moeder, vergat ik mijn lUden, en behield
ik de rust des gemoeds, die zonder deugd niet te verkrij-
gen is. Geloof mij — die zich zeiven poogt te ontwaken,
zal nergens de rust vinden, die hU zoekt, want zU huis-
vest in hem niet.
Door mijne moeder alles le geven , wat ik won,
behield ik gevolgelijk niets voor mijn eigen on-
derhoud. Mijne kleéren waren versleten, en ik kon
geene andere bekomen. Wat nu le doen? Ik zocht
naar een middel om Insschentijds nog iels voor mij
te winnen, en dit gelukte. Mijn baas, die veelte
werken bad, zag bet gaarne, dat ik vroeg cn laat
werkte, en betaalde mij dan ook voor de uren,
die ik builen den bepaalden lijd hieraan besteedde.
Hierdoor bield ik nu 's wekelijks iels over voor
mij ; en hoe weinig ook , zoo diende bel mij ech-
ter om mij allengs van kleederen te voorzien ,
hetwelk voorzeker veel overleg en spaarzaamheid
vorderde. Moeijelijk viel liet mij zeker dikwijls,
want het is geen gemakkelijke taak , nacht aan