Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
78
Mijne moeder. Wij moeten zoo dikwijls het aan-
gename aan het noodzakelijke opofferen, en dit
zult gij nu ook moeten doen. Ik hid u, bedenk
hierbij, dat het Gods wil schijnt, en dat het onze
pligt is te gehoorzamen.
Ik. En welk beroep zou ik dan kiezen?
Mijnk moeder. Kies dat van uwen vader. Gij zijt
daarin reeds eenigzins gevorderd, en dat kan u
daarom aanvankelijk reeds meerdere voordeelen op-
leveren.
Ik. Ach! ik heb er geen' zin in.
Mijne moeder. Het doet mij leed, dat ik u daartoe
moet aansporen ; doch bet kan niet anders. Ik vlei
my, u daardoor spoediger in staat te zien om voor
uw eigen onderhoud te zorgen. Ik kan u niet on-
dersteunen; mijn kwijnend leven kan spoedig ein-
digen, en wat dan? Och! schenk mij dien troost,
u vóór mijnen dood verzorgd te zien. Denk, dat
men in eiken stand gelukkig kan zijn, wanneer
men op God vertrouwt, en zijnen pligt doet. Over-
weeg alles eens rijpelijk, en gy zult voorzeker tot
andere gedachten komen.
Ik deed, zoo als mijne moeder mij verzocht had, en over-
woog alles ; doch het denkbeeld om mijn tegenwoordig beroep
en mijnen meester te verlaten, had iets zoo onaangenaams,
dat ik tot geen besluit kon komen. Aan den anderen kant,
waren de redenen van mijne moeder zoo wel gegrond, dat ik
daartegen geene bedenking kon inbrengen. Hierbij kwam de
wensch, om mijne moeder genoegen te geven, en niets te doen,
dat haar eenigen kommer kon baren , en deze wensch deed mij
alle andere bedenkingen ter zijde stellen. Ik besloot mij naar
haren wil te schikken, en tot heden heb ik nog geene reden
gehad om mij over die keus te beklagen.