Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
74
moeder bedreigd , en dit zon mij van de ïaalsle hulp en
den nog overgeblevenen troost op deze aarde berooven.
Ouderloos te zijn — dit denkbeeld drukte mij geheel Ier
neder , en opende voor mijne verbeelding zulk eene duis-
tere en schrikbarende toeL>mst , dat ik van omzetting
terugdeinsde. Ook mijne geliefde moeder te moeten missen,
in welker liefde en geluk al mijn heil gelegen was ; die
ik door verdubbelde zorg en vlijt het leven wenschte le veraan-
genamen , en mijne dankbaarlieid le loonen; die mij nu
alleen alles was — als gij nwe ouders hartelijk lief hebt,
jonge lezer I dan kunt gij u eenlgermate mijnen toestand
voorstellen. Bijna onbewust van hetgene er om mij ge-
beurde , zat ik eenzaam en in diepe treurigheid verzonken,
o/' dwaalde ik om als een verlatene. Dikwijls meende ik
de voetstappen mijns vaders te hooren, w.inl het was my,
alsof lüj slechts voor een* korten lijd afwezig was; eenige
malen zelfs zocht ik hem , en scheen dan , na deze ver-
gcefsche poging, als uit eenen droom te ontwaken. Som-
tijds gaf een vloed van tranen *erligting aan de smart,
die mij inwendig verleerde , en ik kon dan mijne handen
opheffen tot God als de eenige toevhigt in mijn lijden.
Mijne eenige bede was: ach, God! red mijne lieve moe-
der!
De Voorzienigheid verhoorde mijn smeeken, en schonk
mijner moeder nog eene reeks van jaren, die zij echter in
eenen treurigen en kv^ijnenden slaat gesleten heefl.
Wü^ ÜE tiDDb nnjii^ baücr^ Uaor on^ ijart ccnc ongciicc^ïpc
Uinnüc/ niet inmöcr Qtoot lua^ Moot anp bitljccïic?inccn aiiöcr
cjJöigt. .ma ïjcm bcrromi Unj oofi aWt nubbcrcn üan üc^taan/
EU tx lua^ 5rcii Uooniitsigt am Bicrin ccnigcrniatc tc Uontsitn.
.mtn raabtic mijne mocbct om Ijct Danbluerif mijn^ üaticr^ mtt
renen ïfnccïjt tjoort tc 5cttcn / tn Ijieraaii jjaf 31J V^tijaot. .^poe-
biïï liTcrö Ec cni jjer^oaii/ Die baartoe gefcfimtDcib fcljecii te
ijcDlJEn/ geüonöen/ cn öese üerüanb 5ïcÖ/ onbee liaociaeeligc
bDorluaacben / om bc snfien mijnec inoeber üjaar te nemen.