Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
AANTEEKENINGEN
VAN BEN
A R M E N JAKOB,
BETREFFENDE ZIJN LEVEN NA DEN DOOD
ZIJNS VADERS.
ONZC TOESTAND DOOR DEN DOOD VAN MIJNEN VADER.
Menigmaal komen ons in den droom zalmen en omsïan-
diglieden zoo levendig en natuurlijk voor, alsof zij we-
zenlijk bestonden , zoo dal hel ons bij ons ontwaken moeite
kosl orn ons Ic overluigen , dat wij inderdaad gedroomd
hebben. Daarentegen is menig voorval in het werkelijk
leven van dien aard, dat het ons slechls een droom schijnt,
zoo dat wy lang aan deszelfs wezenlijkheid twijfelen. Tot
dit laatste, belioorde de dood van mijnen dierbaren vader.
Eene scheiding zoo plolseljjk , zoo onverwacht, kon ons
niet anders dan als een droom voorkomen. Verschrikkelyk
was echter de zekerheid , dal de slag , welke ons getroffen
had, geen droom was. Ach, ik had geenen vader meer.
Mijn verzorger , mijn leidsman door dit leven was my
onlrnkl, en ik stond daar , aan de hand mijner moeder ,
die ook alle hulp en allen troost moest missen , als een
verlatene, die onzeker is, welken weg hij te kiezen heeft.
Ik had geenen vader meer . . De groolheid van dil gemis,
had ik mij nooit zoo knnnen voorstellen als ik het thans
ondervond , en ik kan geene woorden vinden om mijne
smartelijke gewaarwordingen nit te drnkken.
De plotselijke dood mijns vaders had mijne moeder
zoodanig getroffen, dat zij weldra op den rand van hel
graf kwam. Ik werd dus ook met hel verlies mijner geliefde