Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
DOOD MIJISS VADERS.
Bij den loenenienden voorspoed mijner ouders, en
door hunne aanhoudende vlijl, hadden onze omslan-
diglieden eenen zeer günstigen keer genomen. Door
eene wijze spaarzaamheid hadilen mijne ouders hunne
schulden vereffend, en thans koinien zij onbekrompen
in hunne eigene hehoeften en in die van hun gezin
voorzien. Dit deden zij dan ook met vt^rniijding van
alle overdaad, terwijl een stil cn dankbaar gevoel
wegens den zegen, dien zij nioglen genieten, op hun
gelaal en in alle hunne handelingen duidelijk te lezen
was. Zij deden niet zoo als sommige inensehen, die
allen voorspoed aan hunne eigene wijsheid toeschrij-
ven , en, door hoogmoed opgeldazen, meenen, dat
lien niets kan deren. Zij erkenden, inlegendecl, dat
zij alles aan God le danken hadden, en zonder Plem
niets vernioglen. Zij herinnerden zich gedurig hunnen
vorigen kommer, vergeleken hunne vorige omstan-
digheden met de tegenwoordige, en vonden door
deze herinnering en vergelijking dubl)ele reden tot
vertrouwen en dankbaarheid jegens God. Meermalen
bepaalde hun gesprek zich tol dit onderwerp, en
allijd vond ik daarin iels leerrijks. Ik moet u een
dezer gesprekken medcdeelen , dat mij allijd onver-
getelijk gebleven is.
Mijn vader. (JSadai hij zijn dagwerk volhracfl had.)
Na gedaan werk is het goed rusten, zegt het spreek-
woord, en dit zeg ik nu ook.
Mïjak moeder. Zijt gij vermoeid P
MiJ^ VADER. Vermoeid? Ja, maar dal tel ik niet—
ik weel voor wie ik werk. [Hierop beschouwde hij
ons allen mei de grooisie /ee/Yf^r/zi^/t/). God zegent mijne
pogingen, en de blijde vruchten daarvan schenken