Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
68
voordeele verrigt, is slechts een klein gedeelte van de
schuld betalen, die op ii rust.
Verbeeld u nooit, dat gij uwen meester noodzakelijk
zijt, en dat hij derhalve verpligt zou zijn, u naar de
oogen te zien, Diezich onmisbaar waant, kan doorgaans
het best gemist worden.
Behartig de belangen van uwen meester met alle
naauwgezetheid, even alsof het de uwe waren.
Beschouw nooit het eigendom van uwen meester als
het uwe — en laat nooit het spreekwoord in u be-
waarheid tvorden : liet is goed riemen snijden van eens
anders leêr. Jk kan u niet genoeg voor de verderfe-
lijke meening van vele bedienden waarschuwen, die
gelooven regt te hebben het goed huns meesters als
het hunne te beschouwen en te gebruiken, schoon zij
in andere gevallen zich niet het geringste van anderen
zouden tocèigenen. Zij hebben niet meer regt op het
goed van hunnen meester dan op dal van anderen;
en zij, die zich verstouten, het als hel hunne aan te
merken en le gebruiken, maken zich aan dieverij
schuldig.
Anderen le dienen is moeijelijk. Men verkeert daar-
door in eenen staat van afhankelijkheid, waardoormen
genoodzaakt is zijnen eigen' wil aan dien van anderen
te onderwerpen, en dat valt dikwijls zwaar. Somtijds
meent men verongelijkt te worden, dat toch geenszins
het geval is. Wonneer u derhalve iels bejegent, dat
niet met uw belang strookt, denk dan bedaard na, hoe
gij in de plaats van uwen meester zoudl handelen,
en gij zult dikwijls reden vinden, om met zijn gedrag
omlrent u tevreden te zijn.''''
Van deze lessen en waarschuwingen mijns vaders,
heb ik mij allijd mei voordcel bediend.