Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
64
Lieg nooit. Is het u niet vergund de waarheid te
zeggen , — en hiertoe moeien voorzigtigheid , stand ,
en 'betrekking u den weg wijzen — zwijg dan ; maar
bezoedel n met geene onwaarheden.
Wees opregt. V'alschheid is eetie der verfoeijelijkste
ondeugden.
Denk geen kwaad van anderen. Wij kennen zelden
den waren giond van iemands handelingen , en oordee-
len daarom'dikwerf onbillijk , wanneer wij ons enkel
aan den schijn houden.
Behandel ieder met toegevendheid — wij hebben
die zeiven eiken oogenhlik noodig.
Wees standvastig in het goede. Geen vooruitzigt
0|) voordeel moet u verleiden om , al ware hel slechts
eene schrede, op het pad der ondeugd le zetten.
Hoed u voor achterklap, üe verkeerdheden van
anderen te verbreiden strekt niet ter vermindering van
uwe eigene ondeugden. Tracht liever hel goede op te
sporen , en iaat dit u te uwer verbetering dienen.
Wees belangeloos, dat is: stel nooit uw eigen
belang in de eerste plaats , wanneer een ander uwe
hulp noodig heeft.
Wees hulpvaardig. Wanneer gij hulp noodig hebt,
weiischt gij die haastelijk : een ander, die hulp van
u verwacht, wenschl dit ook.
Wees nederig. Bedenkt hiertoe steeds, wat gij uit
u zeiven vermoogt, en gij zult geene reden viiiden
om u te verhoovaardigen.
Onderwerp u geduldig aan de wederwaardigheden
dezes levens. Eene ondoorgrondelijke Wijsheid bestuurt
alles —dit zij ons genoeg.'
Volg in alles de slem van uw geweien , zij is
een onfeilbare gids door dit leven.
Leef alsof elk oogenblik uw laatste was, en de
dood zal u niet onbereid vinden.
God is overal, en niets is voor Zijne alwetend-
heid verborgen.