Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
seaclit en bemind door elk, die hunne bemin-
nelijke hoedanigheden kende , en ons iraren
zij alles, zoo door hun voorbeeld als door
hunne lessen. Van welken aard deze lessen
waren, die mijn vader ons gedurig traehtte
In te prenten, kan Ik u niet beter zeggen ,
dan door u eenige derzelve mede te deelen.
Mij zijn zij In mijn volgend leven van onbe-
sefbare waarde geweest, en Ik wenseh har-
telijk , dat zij ook u nuttig zullen zijn*
GRO:\l)UEGKLEN VAN MMXEN VADER.
Bemin God hoven al. Aan Hem zijt gij alles ver-
pligt — zonder Hem zijl gij niets. Aan Hem zijt gij
dus den grootsten dank verschuldigd.
Bemin uwe naasten als u zelven. Wij zijn allen
kinderen van éénen henielschen Vader. De Vader wil
niets dan het geluk zijner kinderen, en derhalve is
het pligl, dat wij elkander liefhebben: want hij, die
zijnen broeder haat, toont daardoor geene liefdevoor
zijnen henielschen Vader te hebben.
Gehoorzaam uwen ouders. Zij waken voor uw
geluk en weten beter, wat u nuttig of schadelijk is.
Wees vlijtig. God heeft ons lot werkzaamheid
bestemd, en niet lot ledigheid. .
Stel niets uit lot morgen, ivat gij heden ver-
rigten kunt. Oe lijd is een kostbaar geschenk, van
welks bezit wij niet verzekerd zijn.
Houd steeds uw woord; doch beloof niets, dat
gij niet kun! noch moogt volbrengen.
Behartig de zaken van een ander met dezelfde
trouw en eerlijkheid, alsof zij de uwe waren,
^ees eerlijk. Er is geen grond , waarop wij ons
iimnen toeëigenen , dat ons niel regtmatig toe-