Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
62
Velen zouden in hunne plaats gedacht hebben;
wij hebben ons zoo lang kommerlijk moeten be-
helpen, toen wij het niet hadden; dat wij ons nu
te goed doen , en ons voor d it ^emis schadeloos
stellen. Velen zouden dien voorspoed aan hun eigen
inzigt en hunne eigene vlijt toeschrijven, en mee-
neji, dat hen nu niets konde deren. Zoo deden
mijne ouders niet. Dankbaar genoten zij het goede,
dat God hun schonk, doch hielden daarbij den
gulden middenweg tusschen te veel en te weinig.
Verkwisting was hun geheel vreemd, en geen over-
vloed kon hen verleiden om een oogenblik de
matigheid uit het oog te verliezen. ):W^ij weten by
ondervinding wat armoede is — zeide myn va-
der, — »doch wij zijn daarin, door Gods hulp,
gelukkig staande gebleven. Thans zijn wij van alle
drukkende zorgen voor ons bestaan ontheven , maar
geenszins beveiligd voor afwykingen, veaartoe de
overvloed den mensch kan verleiden. Laten wij be-
hoedzaam zijn, en voor ons zeiven waken, opdat
wij daardoor toonen de weldaden waardig te zijn,
die God ons toezendt. En waarom zouden wij ons
ook op het tegenwoordige verheffen , alsof het
geheel de vruebt was van ons versland en van
onze vlijt? Neen, het is een geschenk van God,
en Hij kan ons dit geluk weder ontnemen, wanneer
Zijne wisheid het noodig vindt. — Laten wij dus
nederig en dankbaar zijn."
Door xulke beginselen bestuurd, lijdt het
l^eenen twijfel, of mijne ouders gelukkig leef-
den. Godsdienst en deugd geleidden hen op
den weg des levens, en weken in voor- em
tegenspoed nooit van hunne zijde. Zy werden