Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
sel kwam mij verdacht voor. Ongelukkig leidde
mijn weg door eene naauwc en donkere straat.
Naauwelijks was ik ter helft van deze straat geko-
men , of ik werd met eene verbazende kracht onder
hij den rok gegrepen, en met geweld terug getrok-
ken. Ach! daar werd nu hevjaarheid, hetgenemen
mij zoo dikwijls verhaald had. Ik was op dien
oogenblik meer dood dan levend , gilde , en wel zoo
luid en zoo aanhoudend, dal de menschen met
licht kwamen builen loopen, om te zien wat er
gebeurde. Daar stond ik, bleek als een doode,
en onmagtig om le zeggen, wat mij bejegend was.
Ik zag angstig om mij , doch bespeurde niets. Ein-
delijk werd er geroepen: »'Fidkl ! kom fiuklI" en
een groole hond sprong te voorschijn. Nu zag ik de
oorzaak van mijne ontsteltenis, en keerde stil naar
huis.
Deze hond, die aldaar te huis behoorde, had de
zonderlinge gewoonte om somtijds de voorbijgan-
gers ongemerkt van achteren bij de kleeren te vat-
ten , en met alle geweld daarbij le trekken , zon-
der eenig geluid le laten hooren. Dit wist ik;
meermalen was my dit zelf gebeurd, en nu joeg
mj deze gewoonte zulk eenen schrik aan, dat
voorzeker niet zou geschied zijn , indien mijn
hoofd niet zoo zeer met spokerijen opgevuld geweest
was.
Eciicn aiibcrcn aboiiö niac^t ift ccnc
fiunöfcfiap buEii üij licbcn / bic op feanicr^
tonanfacn. ï^e trap snig aan öe flraat op/
En lna| in Tjct miböEn i^uor EEn ruim partaai
pefcïieitien/ öat bimr eeu bEnflEr aan bc
jiraat ïjEt licïit untbing. ^^e^c trap lua^
mi) in bEn bnnfeEr jeee üjeI ijÉlJEnb / lüan't
ift rEcb^ biftfcijïl/ 500 öij abnnb al|