Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
»Twee drieguldens!" — riep mijDe moeder uit, «aclj, God! ik wist
wel, dat Gij ons niet zoudt vergeten!** Welk eene blijdschap deze
onverwachte gebeurtenis veroorzaakte, Iaat zich niet beschrijven.
Dadelijk werd in de behoeften van dien avond voorzien , en het einde
was even opbeurend cn vertroostend, als zijn begin treurig geweest
was. Ziet, kinderen ! zeiden mijne ouders, terwijl tranen vau dank-
baarheid hunne wangen bevochtigden , — zoo zorgt de Voorzienig-
heid !
Den volgenden avond , begaf mijn vader zich naar de woning
van dien heer. Hier werd hij met alle minzaamheid ontvan-
gen. wik heb uzeide de heer tot hem,— /^als een braaf
man leeren kennen. Yergun mij u in uwe pogingen te onder-
steunen. Ik zal u door mijne aanbeveling werk verschaffen :
en u daardoor in staat stellen, de vruchten van uwe eigene
vlijt te plukken. lutusschen vordert deze oogenblik eenige voor-
ziening— het is koud, de behoeften zijn veel — neemt deze
kleinigheid als een bewijs mijner achting en welwillendheid.
Gij moogt dit gerust ontvangen , en schroomt gij het als een
geschenk aan te nemen,— welnu, beschouw het dan als een
leen, dat gij in gunstiger omstandigheden aan andere nood-
lijdenden kunt afstaan
Met een geroerd en dankbaar hart, ontving mijn vader Inït
aangebodene geschenk, dat in turf, hout, aardappelen,vleesch,
en dergelijke noodwendigheden bestond, en wel in zulke ruime
mate, dat wij daardoor gedurende het grootste gedeelte van
den winter voor gebrek behoed waren. Door de gunstige aan-
beveling van dien heer, kreeg mijn vader daarenboven werk
in overvloed , zoodat van dien avond af de omstandigheden
mijner ouders eenen günstigen keer namen.
Dikwijls licbben wij dien aToiid herdacht ,
en allijd met een dankhaar ;^evoel Jeggens Cnods
Taderlijke xorg. Zoo veel lijden, en zulk eene
onverwachfe reddin;v ~ eene redding^, zoo veel-
omvattend en van zulke heilrijke jij^evolgen. —
Xeen , dit was geenszins het" werk van men-
schen— maar het werk van God! Ik heh dit
steeds onthouden » en zal het ook nooit ver-