Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
49
lellen, welke wij hier te lande ondervinden. De koude
was buitengewoon scherp, en stremde niet alleen vele
verrigtingen, maar deed ook de noodzakelijkste levens-
middelen tot eenen zeer hoogen prijs stijgen. Werk
had mijn vader weinig, cn hetgene hij nog had, kon
hij door de groole koude niet afmaken. Voedsel, brand-
stof, licht hadden wij niet, en ook geen geld, zelfs
geen ding, waarvoor wij eenige stuivers konden beko-
men. Onder deze treurige omstandigheden zaten wij
bij elkander. Eene diepe stilte werd nu en dan door
een bangen zucht mijner bekommerde ouders afgebro-
ken. Het flaauwe licht van een la)npje, dat bij gebrek
mn olie dreigde uit te gaan, verspreidde een zivak en
afgebroken schijnsel door het vertrek. De laatste turf,
die wij hadden, lag rookend in den aschpot, en om
dezen zaten wij kinderen, om onze verkleumde vingers
te venvarmcn. In zich zeiven gekeerd, zaten mijne
ouders tegenover elkander. — oAch! ik ben zoo koud!"
zeide een van ons. «Moeder! mag ik eene boterham, dan
kan ik naar bed gaan," zeide een ander. »Ik zal wel
wachten tot vader en moeder eten," zeide ik. Geen
antwoord volgde op deze vragen. Zij werden herhaald,
en met tranen zeide mijne moeder eindelijk: r>ifc
kan u niet helpen, lieve kinderen! wij hebben niets —
niets...." "Ach!"—vervolgde mijn vader,— "wij zijn
ten einde raad, en als God niet helpt, zijn wij ver-
loren."
.Neen!" hernam mijne moeder — «wij zijn niet
verloren I God leeft! Hij heeft ons nooit verlaten — laten
wij eens bedaard overleggen, of er ook nog eenig mid-
del uit te denken is. Moed verloren is toch alles ver-
loren. Kom..,."