Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
had beter op aijne zaken moeten letten. Nu krijgt hij het niet terug.
Laat hem leeren op eenen anderen lijd oplettender te zijn.
Het Geweten. Gij bedriegt u. >Ioe gij het ook plooijen wilt,
het dubbeltje is uw eigendom niet; eu gij hebt geen regt om het u
toe te eigenen. Heeft de winkeHer zich vergist —gij moogt daarmede
nw voordeel niet doen. Hoe ellendig zou het in de maatschappij ge-
steld zij» , wanneer wij vrijheid hadden om eiken misslag van ande-
ren tot ons voordeel te doen dienen. — Hot dubbeltje is het uwo
niet.
Ik. Ik zal het toch niet terug geven.
Het Geweten. Zoo, dan wilt gij een dief worden?
I k. Een dief? Neen dat niet.
Het Geweten, Dat zijt gij, pIs gij het niet terug geeft. Zijt
ge a! vergeten wat er onlangs met dien stuiver gebeurd is?
I k. Neen , dat ben ik nog niet vergeten.
Het Geweten. Herinnert gij u nog, welke onaangename ge-
waarwerdingen gij « door dezen misslag op deu hals gehaald hebt?
Wilt gij u weder aan nieuwe onaangenaamheden blootstellen ?
I k. Neen, dat wil ik niet, mfiar dit zal niemnnd te weten
komen.
Het Geweten. Niemand? Weet gij het dan niet? Zult gij het
voor n zelven kminen verbergen, en daarbij gerust zijn? En al kon-
det gij dit: God weet het — God ziet u.
I k. Ach! het is immers maar een dubbeltje — ik zal het ook
niet in eens versnoepen.
Het Geweten. Dat doet hier niets ter zaak. Een dubbeltje of
een gulden — weinig of veel — dit komt hier niet iu aanmerking;
gij steelt als gij hit behoudt; eii schendt daarenboven de guede
trouw , die u gebiedt geen misbruik te maken vau de misslagen of
onachtzaamheid vau anderen — geef het terug.
Ik. Ik kan niet, ik zou dan van het genoegen beroofd zijn, dat
ik voor dit dubbeltje kan bekomen.
Het Ge wet fin. G{;noegeu? Zoudt gij dit tot dien prijs koopeu?
Op dergelijke handelingen volgt-n slcchts angst, wroeging eu nabe-
3