Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
Sfntu^fcöen \xctiitp üc tijb. tïiuücr macét cr jïjn / öct
ïiDgttc Itjat ijEt toiïbe. 3ft moe^t/ 50a al^ iiirn 3C0t/ mijnfat-
faen ïjou&cn/ m trat öiUbbc grcnc ticlfcntcni^ üan onbccmogcn/
tn 1100: minber üan ticrRccrbïjcbcn. XOtWi ren rïinibig fatfacn /
toannccc Dct boor mi^babni Ucrbraaib of im^Uormb luarbt!
TSCïljft ücrni^ moge ïjct nog bcc mcnfiijni UcrUlmbtn/ Hoor töoö
ïê nictg ücrUorgtn/ rn ï}ij 5ict 500 luci op \jn ijart aï^ oji tt
tabm bcr mcnfdjen.
»Leid ons niet in ve rzoeki njr," bidden wij
naar het voorschrift van onzen ^ezeijenden Verlosser;
maar Hij zegt ooiv: »\va a k . opdat ij niet in
verzoekinif kornet/' Had ik dit gedaan, dan had
ik mij niet aan een kwaad sciuildig izeniaakt, dat ik
naauwelijks dnrl' zeggen — ik sla).. .
Ik hei) reeds gezegd, dat ik al vroeg mijnen vader
In zijn beroep l)ehulpzaani moest zijn, en daartoe be-
hoorde dan ook het doen der boodschappen , die ik
met veel naauwkeurigheid en trouw verrigtte- Mijn
vader stelde nit dien hoofde ook een onbepaald ver-
trouwen in mij, en met grond, wan! hoe kan men
van een kind anders venvachten, dan dat het de
belangen van zijne ouders mei geheel zijn hart zal
aankleven? Dit 'had ik lot heden ook gedaan, doch
die heillooze snoeplust maakle mij misdadig.
Eenig wevk mcetende te huis brengen, waarvoor ik
vier stuivers moest ontvangen, kwatn ik op den onge-
lukkigen inval om een stuiver meer te vragen. Zoo
meende ik, kon ik mijn woord houden , en de stui-
ver, dien ik meer vroeg, was niet van mijnen va-
der: ik benadeelde daardoor mijne ouders niet. Twee
dingen vergat ik intusschen : vooreerst, dat men geene
vrijheid heeft om zich van den eigendom van een an-
der meester le maken, hel moge 'ook zoo gering zijn
als hel kan, en len andere, dai er op het werk, dat
ik le huis bragt, een bepaalde prijs stond. Dit laat-