Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
7nijn geld (e besleden. Dikwijls kon ik mei eenige dm-
len in de hand, een geheel xmr omloopen, overleg-
gende waaraan die vit Ie geven. Van hel eene kreeg ik Ie
weinig; het andere was niet lekker genoeg; eindelijk
moest ik toch besluiten, want mijne duiten iveder in
den zak te steken, dat kon ik niet. Ik kocht eindeli/jk,
en het was weder als tevoren: hel geld was weg en hel
berouw kwelde mij.
Dikwijls is het gebeurd, dat ik naauwelijks mijn
geld besteed had, of ik zag een ander voorwerp, dal
mij nog wensehelijker voorkwam. De teleurstelling bij
het genot van hel eerste verhoogde dan de waarde van
hetgene ik nu niet genieten kon. Ik wil niet zeggen,
dat mijne laatste wenschen vcrslandigei' waren dan de
eerste, en dal het bezitten van hetgene ik nn niet vei''
krijgen kon, mij meer bevredigd zoude hebben; maar
zoo gaat het met vele onzer wenschen: wanneer wij
het gewenschte verkregen hebben, kunnen vnj ons dik-
wijls niet verbeelden, hoe wij daartoe zoo veel moeile
konden aanwenden. Het vooruilzigt op genot is menig-
maal grooter dan het genot :^elf.
Wanneer ik thans over onze wenschen in het al-
gemeen nadenk, dan kan ik niel laten aan te nier-
ken, dat zij dikwijls zeer dwaas of verkeerd zijn;
en dat het een groot geluk is, dat zoo vele niet ver-
vuld worden.
Zoodra was niet de eene Zondag voorbij, of ik
wenschle reeds naar den volgenden, omdat ik dan
van mijnen vader eenig zakgeld ontving. En waar-
om ? doorgaans om nieuwe wenschen te ]>evredi-
gen. Het is waar, dat ik dikmaals daarmede het
ernstig voornemen verhond oni mijn geld beter te
besteden, en dal ik alleen naar dien tijd wenschte»