Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
oniiervvijzer le lïekUgen. maar om de jeugd liei voorregt le
doen waarderen y dal zij Ihans seniel
Men wisl loen van geen klassikaal onderwijs, noch van lees-
machine. nocli lellerhoutjes, door welke u thans hel ondeiAvijs
zoo aiingenaam gemaakt wordt. Eik kind moesl op zyne l>eurt
bij den meesler aan den lessenaar komen om zijne les op (e
zeggen, en was voor hel overige aan zich zeil'overgelaten, bie
sciirijven en rekenen leerden. Iiadden hierdoor meer hezisheden;
maar de pas beginnende spellers of lezers, deze waren inderdaad
te beklagen. Als zij hunne les opgezegd hadden, wisten zij
hel overige van den schooltijd. die zelden minder dan drie
uren duurde, niels le doen. Uil eigene l»ewpging liunne les le
leeren, hiertoe hadden slechts weinigen lusi. Wat deden zij
nu ? Sj>elen, elkander plagen , geeuwen. zich vervelen. en
somtijds nog iels ergors, al naar ieders meer of min levendige
geaardheid medehrai^l-
In zulk een school moesl ik , loen ik naauwelijks vier jaren
outi was, hel groolsle gedeelle van den dag doorbrengen. Ik
behoorde eigenlijk niet onder de slapers; en schoon mijn
A B-hoek voor mij niets aantrekkelijks had» zoo was hel ledig
zitten toch voor mij ook de grooLste plaag. Ik irachlle dus,
even als mijne medeleerlingen, den tijd le slijten, doorgaans
waren mijne bezigheden van eenen on>ciiui(ligen aard; doch eens
verleidde mij de ledigheid lot een« misdaad, die ik duur genoeg
lieh moeien boelen.
Zoodra ik Ier school gekomef was, had mijn meesler mij
een A B-boek gegeven, waarvan%e bladen niet uit dun papier,
maar uil karton l}estonden, even zoo als thans de omslagen
uwer hoeken. Dil was in dien lijd een zeer noodzakelijke
maatregel, want daar het leeren der letters eene laak was die
eenen langen lijd vordeide, zoo behoorde hel boek vooral
duurzaam te zijn, wanl menigeen had iu dien lijd, welken hij
lol hel leeren der leners moesl besleden, wel een boek met
ijzeren bladen kunnen vorslijien. Toen ik nüjn hoek bijna een
jaar gebruikt bad, was hel wel niet ver.slelen, doch hel leller-
blad was zoo morsig geworden . dal ik daarop de leliers niet
meer kon onderscheiden. Gaarne had ik een nieuw hoek gehad,
wanl die inorsiglieid kon mij in geenen deele behagen, maar
hieraan was niet te denken. Ik kwam derhalve op den inval
om het morsige leUerldad .schoon le maken, cn nam de proef
daarvan, door mei een eenen natten vinger over hel blad le
wrijven. Dit wilde in het eersl niet gelukken; doch wal koml
onvermoeide arheid niet al le boven. Toen de o|ipervlakie van
hel papier eenigzins doorweekt was. het bel zich door wrijven