Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
12
«Ier, na den dood tnijus» vaders oon nicer dionst kunnen
Kijn. nan had ik naaii%«keuriger aanteekcning «an
bare zaken kunnen honden, cn zM 'ou daardoor minder
Mchade geleilen hebben. BIJ mijne geringe %-ord<'rln$en In
de .«lehrijfkuuMt was dit nu onmo;;elijk , en mijne on-
kunde en uehteiooMheid iiedierven verder hc( overige.
Ik kan iiieraan zonder het diepste leedwezen niet
denken, en alle aangewende vlijt in volgende jaren U
niet in tütaat geweest dezen onaangenanien indruk uit
te wlMMclien. oe tijd, dien ik tot mijne oefening moest
beMteeil hebben , was voorbij, en daarmede ook de
gelegenheid; ach! dat ik dit niet vroeger besefte:
Wtj zijn allijd gereefL de oorzaak der oiiaan*
geuaamheden en rampen , die ons bejegenen , bui'
ten ona zeiven ie zoeken. Wij schuiven zoo gaarne
de schuld op een ander, feu einde daardoor iets
Ie vinden om ons geweien te bevredigen, en dit
zal ik nu ook eens doen.
De bekrowpenc omstandigheden, ivaarin mijne
ouders verkeerden, vergunden mij slechts weinig
jaren, en niet eens onafgebroken , ter school te
gaan. Dit is immers eene welgegronde verontschul-
diging ? Maar wal zegt nu het geweten.^ Gij hadt
des tc meer vlijt moeien aanwenden.
Men had in mijne jeugd zulke welgeordende scho-
len niet als thans; het onderwijs was ook zoo uit-
lokkend niet, en werd geenszins met zooveel
kermis en ooi^dcel gegeven. Met den besten wil
bedierf men dikwijls alles. Dit is i?mners ook waar ?
liet geweien laat zich hiermede niet bevredigen ,
het zegt: ,, gij hadt het goede moeien kiezen , en