Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
tollig. ,,Waartoe moet ik dit kennen? — zeide ik
menigmaal bij mij zelven — ,, hel zal mij nooit
te pas komen , en hel is niet anders dan plagen."
Dit dwaze denkbeeld heeft mij in mijn volgend
leven menige onaangenaamheid berokkend, en ik
heb ook naderhand nitl kunnen begrijpen, hoe
het mij mogelijk is geweest in zulk eene meening te
verkeeren. Behalve hel nadeel, dat ik door deze
verkeerdheid mij zelven loebragl, maakte ik mij
ook aan de grootste onbillijkheid omtrent mijne
ouders schuldig, door le vermoeden , dal zij iels
konden willen , alleen om mij le plagen,. Nog grieft
mij dit denkbeeld , en ik kan hel mij zelven niet
vergeven, dal ik daardoor mijne goede ouders
zoo menigmaal bedroefd heb. Zij meenden het zoo
icel met mij - en ik miskende hunne zorgen — ach!
Welke vorderingen ik , door deze dwaze meening,
in de noodzakelijkste kundigheden maakte, laat
zich ligtelijk raden. Ik bleef — ik moet hel met
den waren naam noemen — een domoor. Hoe lang
ik over hel A IS C geleerd heb , kan ik mij niet
meer herinneren — voorzeker niet minder dan
twee jaren. Het is icaar, dat de behoeftige omstan-
digheden mijner ouders niet toelieten, mij onaf-
gebroken ter school te zenden; doch de goede
lieden deden wal zij konden, maar ik verwaar-
loosde de gelegenheid, die zij mij niet zonder
opojf'ering bezorgden. Het gevolg loas ook, dal ik
zeer gebrekkig las, en naauicelijks een letter kon
schrijven, toen mijn vader mij op den ouderdom
van acht jaren van de school nam, omdat hij mij
in zijn beroep noodig had.
iict is eene waarheid, dat elite verkeerdheid bare
cleene straf medebrengt. Ik heb dit tot mijne Hmarten
bCMcbaming menigmaal ondervonden. Ware ik vlijtiger
«eweent in mijne eerste Jaren , dan had ik mijne moe-