Boekgegevens
Titel: De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Noothoven van Goor, 1861
6e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 806
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200108
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De arme Jakob: een leesboek voor de scholen.
Vorige scan Volgende scanScanned page
met geialenlieid; en men bespeurde nimmer een
zweem van ontevredenheid of wangunst o|> haar
gelaat noch in al haar doen, wanneer hare be-
kenden door IVaaijc kleederen of andere uiterlijke
voorreglen boven haar verheven schenen. Zij
vergenoegde zich met haar deel , en was en bleef
steeds de zachtzinnigste en liefderijkste echlge-
noote en moeder. Het is waar, dat de rampen,
waarmede dit gezin zoo dikwerf Ie worstelen had,
haar diep ter neder druklen ; doch zij morde
nooit, en behield allijd die kalmle van ziel, welke
den brave kenmerkt. «God neemt en geeft, —
zeide zij dan, terwijl zij het oog vertrouweml
len hemel ophief—,, het [»ast ons Zijnen wil
te eerbiedigen en gelalen te zijn."
Indien rijkdom en deugd a!tijd onafscheidbaar zamen verbondeft
waren — namelijk, ah wij door rijkdom eenen overvloed can
aardsche goed(r(n verslaan — dan moealen voorzeker deze lieden
onder de rijkste behoord hebben ; doch dit was geenszins het geval.
Be braaf den zij ft hier op aarde niet altijd het vumü met lijdelijke
gocd-eren bedeeld. Waarom ? Dit weet God alleen, die wijselijk
ieder datgene geeft. wat hem het nuttigst is, zoo voor zijne tegen'
woordige als ioehmstige he.Hemming. Rijk waren zij echter in
eenen anderen zin, want zij waren deugdzaam en tevreden met
htm deel — en dit is de grootste rijkdom, die de mensch op aarde
bezitten kan.
Bij dezen rijkdom des gemoeds leden de ouders tan onzen J a ko b
echter gebrek ; en hei gemis van de noodzakelijkste behoeften des
levens was dikwijls zoo groot ^ dat de ouders eenen middag- of
avondmaaltijd moesten overslaan om hunne vier kinderen, van
welke Jakob de oudste was, niet hongerig van zich te laten
gaan. Dikwijls weigerde de vader het ontbijt, onder voorwendsel ^
dat hij geenen trek had; doch eigenlijk icas het, om het sober
stuk broods voor zijne kinderen te besparen. Menigmaal behielp