Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
61
gen, tot deze eenige familiezaken van aangelegen-
heid zelf beschikt 'had. Damon verliet den ker-
ker, bragt zijne zaken in behoorlijke or4e, ter-
wijl Phytias het lot eens gevangenen, ten geval-
le zijns vriends, met gelatenheid verdroeg. —
Zou Damon wel teruggekpmen zijn? — Hij was
toch nu op vrije voeten, wat behoefde hij zich
nu om zijnen vriend te bekommeren,. als hij zijn
eigen leven maar redden kon? — Wat zoudt gij
gedaan hebben?
Het uur der strafoefening naderde, en, daar
Damon nog niet teruggekomen was, zoo werd
Phytias naar de strafplaats gevoerd, ten einde
den dood in plaats zijns vriends te ondergaan.
Groot was de menigte, die zamengevloeid was,
om van het einde dezer zonderlinge gebeurtenis
ooggetuigen te zijn. Ieder beschouwde den on-
schuldigen jongeling met mededoogen, en een al-
gemeene kreet van smarte bewees, hoe zeer men
met dien ongelukkige begaan was; doch Phytias
bleef met de grootste gerustheid zijn lot afwach-
ten. Damon, zeide hij, zal komen, daar ben
ik zeker van, of een of ander ongeluk moest
hem bejegend zijn — komt hij niet — dan sterf
ik voor mijnen vriend. ' Zoudt gij in dergelijk
geval ook zoo handelen? De oogenblik' naderde,
en Phytias bereidde zich reeds ter straffe, toen
Damon buiten adem kwam aansnellen, en. zich
in de armen zijns vriends wierp. Op dit too-
neel, dat al de aanwezenden de tranen uit de
oogen perste, volgde een kort, doch teeder af-
scheid. Damon rulcte zich van zijnen vriend los,
en — wat denkt gij, dat er gebeurde? — Diony-
sius, die zelf de regtspleging bijwoonde, schonk
hem het leven en de vrijheid, waarna een alge-
meen vreugdegejuich de lucht vervulde, ten be-