Boekgegevens
Titel: Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1850
19e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 837
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200105
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Nederlandse letterkunde
Trefwoord: Leermiddelen (vorm), Kinderverhalen (teksten)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leesboek voor de tweede klasse, ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
mensch is in staat, om met eenige zekerheid het
toekomende te weten. Menig een had reden om
zich over z^ne eigene nieuwsgierigheid, en ook
over het verlies van zijn geld te beklagen, de-
wijl zij hun dikwijls niets dan alle ellende voor-
spelde. Anderen, wien zij somtijds goed geluk
voorzeide, hebben zich deerlijk in hunne rekening
bedrogen gezien. Eens verscheen er een heer bij
gemelde vrouw, en verzocht haar, dat zij hem
iets yan zijn toekomstig leven zoude voorzeggen,
ten einde hij zich met te meer behoedzaamheid
wapenen konde. De waarzegster was dadelijk ge-
reed, waartoe het vertoonen van een' driegulden,
welken hij haar toezeide, niet weinig bijbragt.
Door deze ruime belooning aangemoedigd, deed
zij haar best, en zeide hem alles, wat zij wist
en niet wist. Al zulke mooije dingen kon zij
uit het koffijdik, dat in de kopjes gebleven was,
zien. — Weet gy wel, dat er in koffijdik zulk
een vermogen zit? — Toen zij geëindigd had,
zeide de heer: moedertje! ik versta ook iets van
die kunst, en zal nu op mijne beurt ook eens
beproeven, of ik ü toekomende dingen kan voor-
spellen. Ik ben de Schout; indien gij niet spoe-
dig deze stad verlaat, en uwe bedriegerijen staakt,
dan zal men u in het tuchthuis plaatsen, ten ein-
de u buiten staat te stellen om onnoozele men-
schen te bedriegen.
Zou 'de waarzegster deze voorzegging geloofd
hebben ?
Wie van beiden kon het best toekomende dingen
voorzeggen ?
Wat is ha oogmerk van zoogenaamde waar-
zegster s?