Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 87 ) '
<Ie, en aiuiere toevallige oorzaken brengen n\
bet begin en hel einde dezer wiiulen .suntlijd,s
veranderingen te weeg."
De beweging der wolken in den dampkring
loont de snelheid van den haa»* voorUh-ijvenden
wind. De winden Avaaijen in alle luehl - sehieh-
len, die biiilen het bereik van de hindeipalen
der aard-oppervlakte liggen, met g<^li)ke snel-
heid, doch in de lagere lucht - schichlen, is dit
geenszins liet geval, dewijl de wrijving tegen
vaste ligehamen de lu(*iildeelen merkelijk ophou-
den moet. Dehalve de/e vertraging, ontdekt niea
in <le beweging der onderste lucht-scltichlen zeec
veel onregelmatigheid, en bij stormachtig we-
der, verhei't zich binnen weinige miuuteri wind-
stilte lot slorm, en dc laatste gaal dikwijls even
spoedig tol stille over. De wind waait dan met
rukken, en somtijds met zulk eene kracht, dat
men moet denken, dat hij uil een hol kuml,
waarin de luclil sterk te zanten geperst is.
Dergelijke rukwinden zijn voornamelijk in berg^-
achlige streken menigvuldig; in de stille tusschen- .
ruimten, hoort men een dof geruisch, dat allengs
sterker wordt; men ziet in de verte de toppen
dor booinen zich buigen, eu weldra is de luchl-
golf daar; zij strijkt voorbij, en de wind wordt
weder matig. Somlijils hebben deze luchl-gol-
ven in hel oogenblik der aiudtomsl de meeste
kracht, die vervolgens van lijtl lot lijd weder
afneemt. Somtijds, eu wel meest altijd, verheft
zi(di de kracht allengs, en neemt ook even zoo
weder af.
De binnen zekeren lijd elkander opvolgende ruk-
F 4 win-