Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 48 ) '
plaats te gaan om het genot der zuivere lucht
Ie he4)beii.
Vele nevels onderscheiden zich door eenen ei-
genaardigen, scherpen, brandachtigen reuk. Zul-
ke nevels zijn voor menschen en dieren onge-
zond, en oefenen ook èenen nadeeligen invloed
uit op de planten.
Opmerkenswaardig is ook de nevel, dien men
den naam geeft van bei^grooky of ook wel so«-
werooÄ, landrook^ of heiderook noemt. Men
wil opgemerkt hebben, dat zulk een nevel het
aan de lucht blootgestelde koper aantast, hoest,
oogziekte, en andere ongesieldiieden doet ont-
staan, de bladeren der boomen, het gras, en
andere planten verdort, en alles een treurig aan-
zien geeft.
Wat de oorzaak van dergelijke nevels is,- weet
mèn nog met géene genoegzame zekerheid, en
men moet zich daarom nog met gissingen te
Vreden stellen.
Een merkwaardigè nevöl van deze soort ver-
spreidde zich, in het Jaar 1783, over geheel
Europa s en was op vele plaatsen zoo digi, dat
men öp geringen afstand de voorwerpen niet on-
derscheiden kon, cn de zon op het midden dea
dags een rood ligchaam scheen, zonder glans,
hetwelk men met het bloole oo^ kondö beschou-
wen. Uen 24. Mei, werd deze bergrook hel eersl
te Koppenhagen opgCmerkl. Te Jioc/ie/le, zas
men denzelven den è. en 7. Junij, wiuineer hij
ver<hteen, en eerst in het midden drer maand
zich op nieUAV vertoonde, en zich te gelijker lijd
over bijna geheel Europa lot AfrUut en Sijrii
en een gedeelte van den Atlantisclrcn Oceaan uil?
breiu