Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 37 ) '
het verscheidene dagen acliter elkander zigtbaar,
wordende door vele menschen als voorteekenen
van regenaclitig en stormachtig weder aangemerkt.
De kroonen om de zon en om de maan zijn
verlichte ringen, welke zich niet wezenlijk om de-
ze bollen bevinden, maar door de breking der
lichtstralen in onzen dampkring ontstaan, wan-
neer deze met vele waterige dampen is opgevuld.
Hetzelfde verdchijnseï, worden wij in het klein
gewaar, wanneer wij de vlam eeiier kaars of
lamp of eenig ander licht in eenen nevel zien.
Dit luchtverschijnsel komt het talrijkst voor in
de koude luchtstreken, die uit den aard der zaak
het meeste dampig zijn. Hetzelve is in ge-
' daante en grootte dikwijls zeer onderscheiden.
Op het voetspoor van forster, kan men de krin-
gen in zes hoofdsoorten verdeden, zijnde
lo. Be eenvoudige rins;. Deze is een verlich-
te cirkel, in welks middelpunt de zon of mana
staal, tusschen w^elke ligch.amen en den kring dan
eens ecne groole en daa eens eene geringe ruim-
te is. Het meest, komen deze kringen voor om
de maan, doch zij wörden ook om de zon waar-
genomen, en bevatten dan dikwijls flaauwe kleu-
ren van den regenboog. De kringen, die tot de-
ze soort behooren, komen het meest voor.
2o, De dubbele rinf^. Deze beslaat uit twee
evenwijdige ringen om do zon of maan, en
wordt slechts zeldzaam waargenomen.
30. De drievmuli^e ring is een verschijnsel,
dat aog zeldzamer voorkomt dan het vorige , en
beslaat uit drie gelijkloopende ringen om de zoa
of maan,
4», De schijfvormige ring. Deze ring om-
vat eeno ruimte, welke meer verlicht is dan het
dverigo van den hemel; de zon of maau maakl
C 3 ook