Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
• ( 35 )
I)e 3son scliijiil op de nedervallende kogelvor-
mige regendruppelen, zoodat het licht, dat op
het middelpunt dier droppels valt, den regtlijni-
gea weg vervolgt, cn geheel doorgaat. Geens-
zins is dit het geval met die stralen, welke meer
zijdelings' op den regendrop vallen; deze kunnen
hunnen \veg niet onbelemmerd vervolgen, maar
worden gebogen, en zoo op den achterwand vaa
den droppel gebragt, en wel zoodanig, dat zij
niet door denzelven kunnen gaan, maar terugge-
kaatst worden naar het oog van den waarnemer ,
zoodat men eiken regendrop als een spiegeltje ia
de luclit kan aanmerken. Wanneer hier nu niets
anders plaats had dan terugkaatsing van het licht»
dan zoude de regenl)oog zich slechts als een
helder witte lichtboog aan ons oog vertoonen.
Bij de breking van het licht, worden ook tevens
de stralen in hunne bijzondere kleuren ontbon-
den, zoodat nu uit eiken droppel zeven gekleur-
de stralen terug gaan; doch deze stralen verwij-
deren zich spoedig zoo verre vaa elkander, dat
slechts eene derzclve in het oog, van den wMar-
ncmer kan vallen, en hij dus van eiken droppel,
slechts cejie kleur ziet, zoodat hij van al de drop-
pels, die op dezelfde hoogte zijn, dezelfde kleur
ontwaart, en alzoo voor hem eene gekleurde lijn
gevormd wordt, die door dc ronde gedaante der
aarde zich als een cirkelboog voordoet.
Op dezelfde wijze, komen van lagere drop-
pels weder andere kleuren ia het oog van deu
waarnemerj zoodat hij alle kleuren te gelijk ziet.
Daar de druppels besïendig lager vallen, zoudt;
men denken, dat dan ook de kleur, welke een
druppel oplevert, zicli lager moo^t vertoonen,
doch dit is in geenen decle hel geval; zoodra
^ca druppel daait, gaat d.- gekleurde lichtstraal.
C 2 die