Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 19 ) '
door gematigd wordt — ook voert men voorbeeF-
den aan, dat hevige onweders aanmerkelijk in
woede verminderden, wanneer deze vlammen aan-^
Avezig waren, en dat het onweder zelf zich daa
dikwijls in hevige regenbuijen oploste.
De Heer burguell nam, op zijne reize in de
binnenlanden van Afrika^ het St. Ermus-vmir'
waar, eu geeft'daarvan de volgende beschrijving.
3) Den 22 Jamiarij van het jaar 1812, des avondsï
ten 9 ure, keerde ik terug van een bezoek, het-
welk ik bij de missionajüssen (zendelingen) had
afgelegd, cn terwijl ik over het veld ging, ont-
waarde ik een elcctriel: verschijnsel, hetwelk ik
slechts dezen enkelen keer in mijn gansche leven ge-
zien lieb. Uit elke hemelstreek, schenen bliksem-
stralen voort te schieten, die met zeer korte tus-
schenpoozen, zonder donderslagen, op elkandeir
volgden. Alles in den omtrek was volkomen sHI^
cn èlechts enkele zware regendro]>pelcn vielen uit
eenige buitengewoon digte en zware wolken ne-
der. Plotseling wérd ik schier geheel verblind
door eenen scliitlerenden glans, die van liet ze-
nith scheen nf te dalen, cn een Oogenblik lang
scheen elke grashalm, binnen vijftien voeten iix
den omtrok, door de eleclrlekc ritolTo onivlamd
te zijn. Er had gfone uitbarsting plaats, niel het
minste gedruisch liet zich vernemen, eu het ver-
v«chijnsel vertoonde zijne werking doof niets an-
ders hoegenaamd. Alles bleef stil, en ik ^ervolg-
ue mijnen weg, zonder dat het versciiijnscl zich
andermaal vertoonde. Het gi-ove gras had op de
gemelde plaats een voet hoogte, elke bahn oü
elk blaadje was sterk verlicht, of liever, het schecu
te branden; verder dan vijftien voeten, kon ik
echter dit verschijnsel niet bemerken."
li 2 Fa/f-