Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 98 ) '
sten onder de negers namen de kinderen in
liunne armen. Naauwelijks hadden zij den voet
over den drempel gezet, of de orkaan rukte
werkelijk het huis voort, en de Heer de tau-
>AY brak zijnen regterarm. Zijn oudste zoon
en de zwarte, die hem droeg, werden op het-
zelfde oogenblik doodgeslagen, de overige kin-
deren en negers waren allen zwaar gekwetst.
Allen zouden, zonder uitzondering, om het le-
ven zijn gekomen, ware het huis in dezelfde
rigting, waarin zij de vlugt namen, voortge-
sleept geworden, maar het stortte aan de an-
dere zijde, honderd voeten van zijne stand-
Ï)laats, ter aarde, en werd in zijnen val ge-
leel verbrijzeld. De storm slingerde de stukken
verre door de lucht; huisraad, goederen, alles
verdween. Een gedeelte daarvan werd op den
afstand van zes honderd vademen nog wederge-
Tonden.
De Heer de launay was niet de eenige, die
zijne kinderen voor zijne oogen zag verplette-
ren. Ook andere ongelukkigen, die op de vlugt
tussehen twee vreesselijk stroomende regengoten
waren geraakt, zagen met ijzing het oogenblik
naderen, dat zij door den vloed verga,an moesten.
Eindelijk brak de dageraad aan, en verlichtte
het vreesselijkste tooneel der vernieling. De or-
kaan bedaarde allengs. Had hij met dezelfde
hevigheid nog eenige uren blijven voortwoeden,
dan zoude niets van de algemeene verwoesting
verschoond zijn gebleven. Noch in de stad,
noch op het land, zoude eene enkele schuil-
])laats overgebleven zijn, en geheel Port Louis
was in een puinhoop veranderd.
Op den namiddag van den 28. Februarij,
was de ^wind veranderlijk van oost - zuid - oost
naar