Boekgegevens
Titel: De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Auteur: Anslijn, P.D.
Uitgave: Leyden: D. du Mortier en zoon, 1837
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 862
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200101
Onderwerp: Aardwetenschappen: meteorologie: algemeen
Trefwoord: Meteorologie, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   De natuurverschijnselen,: een leesboek voor de jeugd.
Vorige scan Volgende scanScanned page
( 07 ) '
stortten in püinlioopen ter neder. Het gebouw
van den schouwburg, ter lengte van honderd voe-
ten, van hout opgetrokken, werd meer dan vijf
voeten vai? zijne standplaats weggeschoven. Ik
zoude zulks ongeloofelijk hebben geacht, indien
ik dit niet met eigene oogen hadde onderzocht. '
Op eene batterij, werden twee stukken geschut
van zwaar kaliber derwijze omgekeerd, dat zij
eene geheel tegenovergestelde rigting met die
van den vorigen dag bekwamen. Van de kruid-
nagelplantaadjen, bleef niet de helft over. TVog
veel sterkere boomen, b. v. de tamarinden,
welke anders eenen hevigen storm wederstaan,
werden verbrijzeld of ontworteld. In de groote
bergwouden, bleef, op verscheidene plaatsen, van
.vele morgens uitgestrektheid, geen enkele Ijoom
staan. Zoo lang de orkaan duurde, bleef de
'regen aanhouden, en viel onafgebroken in stroo-
men als een zondvloed neder. Zijn water had
een' zilten smaak; alle huizen werden er door
overstroomd. De menschen, die uit de huizen
naar buiten vlugtten, werden door den wind
voortgesleept, en door rondgeslingerde boom-
stammen of balken getroffen. Zij, die hun huis
niet verlieten, stonden daarin doodelijke angsten
uit, vermits zij elk oogenblik moesten verwach-
ten, dat het gebouw instorten, en hen- onder
de puinhoopen verpletteren zoude. Dit was ook
werkelijk het lot van vele huisgezinnen.
Een kolonist, de lausay genaamd, bewoonde
jcen 47 voluten lang houten huis, welks geza-
|rr;en!ijkc wanden zeer hecht getimmerd waren,
liet kwam hem voor, als of het gcAveld van
fden storm het gansche gebouw van zijne plaats
wegrulUe. Ijlings snelde hij met echtgenootc en
kinderen ter deur uit. De sterkstcn en moedig-
(i sten