Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
71
in onderscheidene streken der aai-de. Veel hebben wg
reeds hier en daar betreffende dit onderwerp gezegd';
doch een zamenhangend overzigt er van zal echter
hier niet overtollig zijn.
De Provincie Quito in Peru, de hoogste vlakte op
aarde, 8000 voet boven de oppervlakte der zee ver-
heven, en van bergen, die het dubbel dezer hoogte
hebben, voorzien, liggende bijna onder de middellijn,
levert eene bijna ongeloofelijke verscheidenheid in de
gesteldheid van lucht en weder op. De heetste en
koudste streken der aarde zijn hier als vereenigd; en
naardat men zich dieper iri het gebergte begeeft of
zich daarvan verwijdert, wordt men op den afstand
van weinige mijlen zulk een verschil in de luchts-
gesteldheid gewaar, als naauwelijks de verst van el-
kander aêlegene deelen van Europa kunnen opleve-
ren. — Hoe meer het land van de kust naar de hooge
bergruggen in het binnenland rijst, des te meer ver-
schil bespeurt men in den graad van warmte, en
des te grooter is de verscheidenheid der voortbreng-
selen.
De hctogste top van den Chimborasso is nog door
geen' menschelijken voet betreden, en waarschijnlijk
is ook geen ander levend schepsel zoo hoog gekomen,
zelfs niet de zoo hoog vliegende Condor. De beroem-
de vou iitjjiBoiDT deed al wat mogelijk was om dien
top te bereiken, doch het was te' vergeefs. Niet dat
het waarschijnlijk onmogelijk zou geweest zijn, oni
over de verbazende menigte sneeuw langs de steile
hoogte op te klimmen, en over de schrikbarende klo-
ven te komen — maar reeds 1334 voet beneden den
top', dreef de verdunde lucht het bloed uit fwgen,
lippen en tandvleesch, en de koude was onbeschrij-
felijk. — Dit zelfde verschijnsel bespeurt men op ze-
kere hoogte overal, en zelfs in noordelijke streken
reeds datr, wanneer men genoemde hoogte nog niet
bereikt heeft. — Zij, die het gewaagd hebben, zich.
met een' luchtbol naar lioogere luchtgewesten te be-
geven , hebben deze zelfde ongemakken ondervon-.
den. — De reden van dit verschijnsel laat zich ligte-
lijk verklaren, wanneer men w«et, dat miter, bij