Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
58
eii alle groote meren van Noord^Amerika verbindt;
verscheidene, deels aanzienlijke eilanden omvat; zelfs
een groot meer vormt; de breedte van 15 mijlen aan-
neemt, en met eenen mond van 21 mijlen in zee valt.
Meer dan 70 mijlen van zijnen mond, is deze stroom
nog voor linieschepen bevaarbaar.
-Veel grooter nog dan de reeds genoemde, zijn de
hooldstroomen van Zuid ^ Amerika* De Oriiioho neemt
300 deels zeer aanzienlijke rivieren op, en valt ten
minste met 50 monden in zee, van welke de auide-
lijkste en noordelijkste 60 uren van elkander verwij-
deid zijn. Van deze monden zijn slechts 7 bevaar-
baar, en wee hem, die iïi eenen verkeerden mond
inloopt, want lijdt hij geene schipbreuk, dan heeft
hij toch eene onbeschrijfelijke moeite, om zich uit
dezen doolJiof van stroonien, die door ontelbare eilan-
den gevormd worden, te redden. Bij SU Thomas
heeft de stroom, bij den laagsten stand des waters,
eene diepte van meer dan 200, en eene breedte van
meer dan 18000 voet. In den regentijd — van April
tot het einde van Augustus — wast de rivier 60 voet,
en stroomt met zulk een geweld in zee, dat men
haar water meer dan 15 mijlen verre van het zee-
water onderscheiden kan.
De grootste en inagtigste stroom der aarde, die een
geheel stroomgebied vormt, en in een hoog gebergte,
door eene menigte bronnen, die nabij een meer lig-
gen, ontstaat, is de Maranon of A mazonen-rivier»
Verscheidene uit gemelde bronnen ontstaande rivieren
vereenigen zich, en doen stroomen ontstaan, waarvan
er sommige den Donau overtrellen. De Maranon
valt met eenen mond van 15 tot 18 mijlen breed in
zee, nadat zij eenen weg van bijna 1000 mijlen heeft
afgelegd, en verscheidene eilanden, waaronder een van
2Ü mijlen lang en 3 mijlen breed, heeft gevormd.