Boekgegevens
Titel: Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Deel: 2e stukje
Auteur: Anslijn, N.
Uitgave: Leyden: D. Du Mortier en zoon, 1854
5e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 864
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_200094
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuur- en aardrijkskundige mengelingen, ter bevordering van algemeene kundigheden: ter dienste der scholen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
door in deze rivier een waterval ontstond, die ech-
ter door den stroom allengs wedei- elTen gemaakt is.
Bij de menigte vulkanen, die men in Mexico en
Peru vindt, zijn versclirikkelijke aardbevingen geen
bevreemdend verschijnsel. In Quiio werden, in 1797,
geheele stieken en steden door vulkanen en aai-dbe-
vingen verwoest. Vulkanen stortten in, of bedekten
de steden; eenige steden werden door de lava geheel-
lijk verdelgd; andere verzonken, en 40000 menschen
verloren bij dfeze ontzettende werking der natuur het
leven.
De aardbeving van 1692 op Jamaiha wierp in twee
minuten tijds de stad Port- Royal ter neder. Huizen
verzonken in eenen afgrond van 250 voet diep. Aan
de eene zijde der straat verzonken de huizen, terwijl
zij aan de andere zijde op elkander geworpen werden.
Als de baren der zee verhief zich het zand op de
straten en bedekte alles. Het ■ water der bronnen barst-
te met het grootste geweld uit; de zee was in de he-
vigste bewegmg, en alles, wat in de laagte lag, werd
door de golven bedekt. Op verscheidene plaatsen open-
de zich herhaalde malen de aarde; en sloot zich we-
der toe. Deze openingen, waarvan men er tusschen -
de 200 en 300 kon tellen, verzwolgen eene menigte
menschen. Geheele straten verzonken er in, en uit
sommige dezer gapende afgronden kwamen stroomen
waters te voorschijn , die nog verwoestten , hetgene de
aardbeving gespaard had. Het gansche land was als in
eenen dikken nevel gehuld. Toen de aardbeving voor-
bij was, zag men de verwoesting in hare geheele uit-
gestrektheid. Geené plantaadje was verschoond. De
huizen waren ingestort. Meren hadden 'zich gevormd,
die, na hunnen afloop, niet dan een onvruchtbaar
zand terug lieten. Rivieren waren door het ingestorte